Podmínky společné správy

I. Úvodní informace

 1. Tyto Podmínky společné správy dále (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami Smlouvy o svěření prostředků do správy (dále jen „Smlouva“) za účelem jejich společného investování mezi PREMIALIS r.o., IČ 068 90 083, se sídlem Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Správce“) a investorem (dále jen „Investor“). Podmínky jsou součástí Smlouvy. Podpisem Smlouvy Investor prohlásil, že se s Podmínkami seznámil a porozuměl všem jejich ustanovením.
 2. Správce je na základě registrace České národní banky č. j.: 2019/123883/CNB/570 osobou registrovanou v seznamu osob uvedených v § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

 

II. Investiční strategie

 1. Správce bude investovat svěřené prostředky společného portfolia (dále jen „Společné portfolio“) na základě níže uvedené Investiční strategie:
 2. Investiční strategie:
Základní popis: Správce bude investovat svěřené prostředky Společného portfolia na základě fundamentální a technické analýzy. Fundamentální analýza bude prováděna jak na úrovni analýzy globálního ekonomického vývoje, tak na úrovni analýzy konkrétních investic. Při investování svěřených prostředků bude Správce využívat služeb obchodníků s cennými papíry, brokerů, a finančních zprostředkovatelů. Pokyny budou zadávány jak manuálně, tak elektronicky prostřednictvím automatizovaného obchodního systému.

Správce bude investovat svěřené prostředky zejména do investičních nástrojů a technikami obchodování definovanými níže.

Používané nástroje: Investiční nástroje – zejména akcie, dluhopisy, depozita, deriváty – zejména opce, futures, swapy, kryptoměny, tokeny. Bez zaměření na konkrétní tržní sektor, bez omezení podkladových aktiv. Bez omezení na konkrétní průmyslový sektor. Bez teritoriálního omezení.
Techniky obchodování: ·         intra denní obchodování

·         dlouhé (long) obchody

·         maržové obchodování, možnost využití pákového efektu až do výše 2000

Investiční horizont: min. 3 měsíce; doporučená délka 5 let a více
Rizikovost: Vysoká
Způsoby omezení rizik: dodržení investičního horizontu investorem, stop-loss pokyny, diverzifikace portfolia, vytváření rezerv

III. Odměna za Správu

 1. Odměna za správu je tvořena následovně:
Poplatek Sazba Hrazeno
Poplatek za správu 2 % p.a. ročně
Odměna z kladných výnosů 50 % měsíčně
Poplatek za předčasný výběr 8 % jednorázově
Poplatek za nedodržení lhůty k výběru 5 % jednorázově
 1. Odměna za Správu je hrazena stržením ze Společného portfolia.

IV. Informování Investora Správcem

 1. Správce je povinen jednou měsíčně vždy do 10 dnů po skončení daného kalendářního měsíce podat Investorovi zprávu o ocenění jeho Podílu na společném portfoliu, včetně vyjádření zisku či ztráty oproti počáteční investici a případně mu sdělit informace o složení Společného portfolia. Správce zpřístupní Investorovi zprávu prostřednictvím webového rozhraní.
 2. Správce je povinen jednou ročně k 31.12. každého roku Správy, vždy nejpozději do konce měsíce února následujícího roku, poskytnout Investorovi informace o ocenění Podílu na společném portfoliu Investora, včetně vyjádření zisku či ztráty, a to ve formě použitelné pro výpočet případné daňové povinnosti Investora.

V. Rozhodný den a oceňování

Po skončení kalendářního měsíce provede Správce k poslednímu dni kalendářního měsíce (dále jen „Rozhodný den“) následující výpočty hodnot a odměn, přičemž ve výpočtu jsou vždy zohledněny výběry a vklady investorů:

 1. Výpočet aktuální výše Celkové hodnoty Společného portfolia (NAV) k Rozhodnému dni:
  Aktuální výše je určena součinem tržních cen jednotlivých investičních nástrojů ve Společném portfoliu a počtu kusů těchto nástrojů, plus finanční prostředky na investičních účtech, minus náklady na obchodování, mínus Odměna za Správu. Výsledek v cizích měnách se přepočte na investovanou měnu Investora, podle posledního platného kurzu vyhlášeného centrální bankou pro danou měnu k Rozhodnému dni. Nelze-li u nástroje zjistit jeho tržní cenu, bude jeho hodnota určena Správcem jiným vhodným způsobem (cena zjištěná u emitenta či cena obvyklá). Při výpočtu Správce zohlední Odměnu z kladných výnosů a Poplatek za správu dle čl. V.1. písm. d) Podmínek.
  Obdobným způsobem lze určit Celkovou hodnotu Společného portfolia i k jinému dni, např. ke dni vstupu či výstupu Investora do/ze Společné správy.
 2. Výpočet Podílu na společném portfoliu
  Podíl na společném portfoliu se vypočte poměrně dle výše vkladů finančních prostředků Investora do Společného portfolia. Podíl na společném portfoliu se určí k Rozhodnému dni, nebo stejně k jinému dni.
 3. Výpočet výše Odměny z kladných výnosů a Poplatek za správu daného Investora
  Odměna z kladných výnosů Investora je vypočtena následovně:
  Odměna z kladných výnosů činí 50 % z dosaženého zhodnocení Podílu na společném portfoliu Investora za uplynulý kalendářní měsíc. Odměna z kladných výnosů je účtována měsíčně. Odměna je účtována na principu High-water mark.
  Poplatek za správu Investora je vypočten následovně:
  Hodnota Podílu na společném portfoliu Investora k Rozhodnému dni je vynásobena procentní sazbou Poplatku za správu Investora, která činí 2 % p. a. V případě výběru finančních prostředků je výpočet odměny proveden k datu ukončení Společné správy.
 4. Výpočet výše Odměn z kladného výnosu a Poplatků za správu všech investorů a její odečtení od hodnoty Společného portfolia:
  Odměna z kladného výnosu všech investorů je vypočtena jako součet všech Odměn z kladného výnosu daných investorů za dané měsíc. Odměna z kladného výnosu všech investorů je následně Správcem stržena ze Společného portfolia. Odměna je účtována na principu high water mark.
  Poplatek za správu všech investorů je vypočten jako součet všech Poplatků za správu daných investorů za daný rok. Poplatek za správu všech investorů je následně Správcem stržen ze Společného portfolia.

VI. Způsob výběru svěřených prostředků

 1. Investor je oprávněn vybrat celý nebo část Podílu na společném portfoliu na základě písemného pokynu, doručeného Správci, kdykoli po uzavření Smlouvy. Správce je povinen ukončit Správu a zlikvidnit Podíl na Společném portfoliu ve lhůtě 90 dnů od obdržení písemného pokynu.
 2. Dle čl. V. Podmínek stanovenou částku Správce vyplatí na bankovní účet Investora, uvedený v záhlaví Smlouvy, a to ve lhůtě 3 pracovních dní od uplynutí 90denní lhůty dle odstavce 1.
 3. V případě podání výpovědi Smlouvy Správce vyplatí částku stanovenou dle čl. V. Podmínek na bankovní účet Investora ve lhůtě 3 pracovních dní od uplynutí výpovědní lhůty.
 4. V případě nedodržení minimální doby svěření finančních prostředků do Správy se v plném rozsahu uplatní ustanovení o Poplatku za předčasný výběr. Sazba Poplatku za předčasný výběr je stanovena v čl. III. odst. 1. Podmínek.
 5. V případě žádosti Investora o předčasné vyplacení Podílu na společném portfoliu bez dodržení lhůty dle čl. VI. odst. 1 Podmínek, nebo bez dodržení výpovědní lhůty při podání výpovědi Smlouvy, je Investorovi účtován Poplatek za nedodržení lhůty k výběru. Sazba Poplatku za nedodržení lhůty k výběru je stanovena v čl. III. odst. 1. Podmínek.
 6. Výplata peněžních prostředků bude provedena v měně vkladu Investora, nedohodnou-li se Správce s Investorem jinak.

VII. Rizika

Výčet hlavních rizik spojených s investováním:

Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Investice obsahuje riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena (tržní riziko).

U každé formy investice souvisí možný výnos úzce s rizikem. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je i potenciální riziko. Při obchodování s investičními nástroji v krátkodobém horizontu hrozí zvýšené riziko ztráty (např. maržové obchody, deriváty).

Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry (měnové riziko).

Investiční nástroje v sobě obsahují kreditní riziko emitenta. Tímto se rozumí nebezpečí, že se emitent dostane do úpadku, následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné. V takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i celý investovaný kapitál. Negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta.

Dostupnost nebo prodejnost investičních nástrojů se může lišit, a z tohoto důvodu může být obtížné určitý investiční nástroj koupit či prodat (riziko likvidity). Toto riziko se týká zejména investičních nástrojů emitovaných v malém počtu kusů (omezené free float) nebo přijatých k obchodování na volném trhu nebo na trhu, kde je emitent zároveň jediným tvůrcem trhu (např. některé derivátové kontrakty).

Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí (právní riziko).

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy Investora. Investor podpisem Smlouvy prohlašuje, že si je vědom všech výše uvedených rizik souvisejících se Správou a že jim v celém rozsahu porozuměl.

VIII. Změna Podmínek

 1. Správce je oprávněn jednostranně měnit Podmínky, přičemž změna vůči Investorovi nabývá účinnosti posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byly vydány nové nebo upravené Podmínky.
 2. Správce je oprávněn Podmínky měnit. Správce je povinen každou změnu Podmínek Investorovi oznámit písemně (např. emailem). V případě, že Investor se změnou Podmínek nesouhlasí, a tento nesouhlas písemně oznámí před nabytím účinnosti nových Podmínek Správci, bude tento nesouhlas považován za pokyn k výplatě svěřených prostředků ve výši celé aktuální hodnoty Investorova Podílu na společném portfoliu a za výpověď této Smlouvy. Správce je povinen ukončit Správu a provést vyúčtování a výplatu svěřených prostředků nejpozději do 1 měsíce od doručení nesouhlasu se změnou Podmínek.

IX. Platnost a účinnost Podmínek

Tyto Podmínky byly schváleny jednatelem Správce a jsou platné a účinné od 1. 1. 2020.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Nastavení souborů cookie
Níže si můžete vybrat, jaký druh cookies povolíte na tomto webu. Kliknutím na tlačítko „Uložit nastavení souborů cookie“ použijete svou volbu.

FunkčníNaše webové stránky používají funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky mohly fungovat.

AnalytickéNaše webové stránky používají analytické soubory cookie, aby bylo možné analyzovat naše webové stránky a optimalizovat je pro účely a.o. použitelnost.

Sociální médiaNáš web umísťuje soubory cookie sociálních médií, aby vám ukázal obsah třetích stran, jako je YouTube a FaceBook. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

ReklamníNáš web umísťuje reklamní soubory cookie, aby vám zobrazoval reklamy třetích stran na základě vašich zájmů. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

JinéNaše webové stránky umisťují soubory cookie třetích stran z jiných služeb třetích stran, které nejsou analytické, sociální sítě ani reklama.

WeePie Cookie Allow close popup modal icon