Zpracování osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout zejména investorům (dále jen „investor“) správce PREMIALIS s.r.o., IČ 068 90 083, se sídlem Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „správce“), informace zejména o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává, jakým způsobem a za jakým účelem s nimi nakládá nebo jaká jsou práva investora ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům. Správce při zpracování osobních údajů vystupuje jako správce osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se obecně rozumí systematické nakládání s osobními údaji, zejména shromažďování údajů, zaznamenávání a ukládání těchto údajů na nosiče dat, jejich přizpůsobení nebo pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, použití, předávání, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, třídění nebo kombinování, blokování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

Správce je za účelem poskytování služeb svým investorům povinen zpracovávat jejich osobní údaje. Zpracování osobních údajů investorů je nezbytné pro uzavření smluvního vztahu, resp. už pro jednání o jeho uzavření, pro plnění smluvních povinností, jakož i pro účely jednoznačné identifikace konkrétního investora.

Správce zpracovává osobní údaje svých investorů manuálně i v elektronickém informačním systému. Osobní údaje jsou tak pod stálou fyzickou, technickou i elektronickou kontrolou. Bezpečnostní mechanismy správce jsou nastaveny tak, aby zajistily maximální možnou ochranu veškerých dat a osobních údajů, které správce zpracovává tak, aby bylo zabráněno zejména jejich zneužití, poškození ztrátě či zničení. Ke zpracovávaným osobním údajům investorů mají přístup pouze autorizovaní pracovníci správce, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Správce ve stanovených případech oznámí investorovi právními předpisy stanoveným způsobem skutečnost, že hrozí určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody investora.

Právní důvod zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje svých investorů s jejich souhlasem. Bez jejich souhlasu správce zpracovává osobní údaje pouze v zákonem stanovených případech, kdy souhlas investorů ke zpracování jejich osobních údajů není nutný, anebo za účelem plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s investorem, z důvodu oprávněných zájmů správce či za jiným legitimním účelem zpracování.

Zpracování osobních údajů se souhlasem investora

Poskytnutí souhlasu investora se zpracováním jeho osobních údajů je zcela dobrovolné. Investor může správci udělit souhlas se zpracováním jeho osobních údajů k účelům specifikovaným přímo v souhlasu.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu investora

V rámci poskytování svých služeb je správce povinen (při uzavírání i trvání smluvního vztahu) zjišťovat a zpracovávat právními předpisy stanovené osobní údaje o svých investorech. Ke zpracování osobních údajů za účelem poskytování služeb investorům není správce povinen opatřit si jejich souhlas. Odmítne-li investor poskytnout správci své osobní údaje, nemohou mu být dle požadavků právních předpisů poskytnuty služby správce.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje svých investorů i bez jejich souhlasu, a to zejména pro účely:

  • provádění identifikace a dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a plnění povinností vyplývajících z dalších právních předpisů,
  • plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené s investorem,
  • oprávněných zájmů správce,
  • ochrany práv a právem chráněných zájmů správce.

Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává o svých investorech níže uvedené údaje, které slouží zejména k účelu kontaktování potenciálního investora, jeho identifikaci a k další komunikaci při uzavírání smluvního vztahu se správcem, tj.:

  • základní identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, název společnosti, identifikační číslo
  • kontaktní údaje, zejména telefon, e-mailovou, poštovní adresu, adresu bydliště, adresu sídla

Pro účely poskytování služeb správce uchovává a zpracovává také další údaje v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování služeb, plnění smlouvy a plnění zákonných povinností.

Výše uvedené osobní údaje investorů jsou využívány k výše uvedeným účelům, příp. k účelům v rámci investorem uděleného souhlasu.

Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává pouze ty osobní údaje investorů, které jí sami poskytnou, a to během jednání o uzavření smluvního vztahu a v průběhu jeho trvání.

Lhůty

Správce bude zpracovávat osobní údaje investora po dobu poskytování služeb a plnění smlouvy. Poté je správce povinen uchovávat osobní údaje investorů či potenciálních investorů po dobu stanovenou právní předpisy. V případě zpracování na základě souhlasu bude správce zpracovávat údaje po dobu, po kterou jí byl investorem udělen souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

Jakmile uplynou lhůty pro zpracování osobních údajů, veškeré osobní údaje investorů, popř. potenciálních investorů, jsou ze systémů správce smazány.

Zpřístupnění

Osobní údaje investorů mohou být zpřístupněny třetím osobám bez jejich souhlasu zejména:

  • v rámci plnění povinností stanovených právními předpisy,
  • dalším osobám za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce,
  • osobám pověřeným správcem k plnění jejích smluvních a zákonných povinností,
  • se souhlasem investora, popř. na základě jeho příkazu k předání i dalším subjektům.

Práva investora související se zpracováním osobních údajů Právo na přístup

Investor je oprávněn požadovat informaci o tom, zda a jaké osobní údaje o něm správce zpracovává a na přístup k těmto osobním údajům, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. Správce poskytne investorovi nezbytnou součinnost bez zbytečného odkladu po vznesení jeho požadavku.

Právo na opravu

Investor je dále oprávněn požadovat od správce vysvětlení domnívá-li se, že správce, popř. zpracovatel, o investorovi zpracovává např. nepřesné osobní údaje. Investor je v této souvislosti dále oprávněn požadovat opravu/doplnění svých osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Investor má právo získat od správce osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (popř. požadovat, aby správce předal tyto údaje přímo jinému správci, je-li to technicky možné), aniž by tomu správce bránil, a to v případě, že zpracování jeho osobních údajů správcem je založeno na souhlasu investora, na smluvním vztahu se správcem nebo v případě, kdy se zpracování provádí automatizovaně.

Právo vznést námitku

Investor je oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Správce se v návaznosti na vznesenou námitku zavazuje investorovi sdělit důvody, které správce k zpracování jeho osobních údajů opravňují. Vznese-li investor námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Právo na omezení zpracování

Investor je oprávněn požadovat, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, popírá-li přesnost osobních údajů, je-li zpracování protiprávní a investor odmítá výmaz osobních údajů, nepotřebuje-li již správce osobní údaje investora pro účely zpracování, ale investor je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, příp. vznesl-li investor námitku proti zpracování jeho osobních údajů.

Omezení zpracování osobních údajů investory bude trvat po právními předpisy stanovenou dobu. Správce investora předem upozorní na skutečnost, že omezení zpracování bude následně zrušeno.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Investor je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Na základě odvolání souhlasu správce přestane zpracovávat osobní údaje investorů pro účely, pro které byl dříve udělen souhlas. Správce je nicméně povinna dále zpracovávat osobní údaje investorů, a to za účelem plnění povinností uložených právními předpisy, jako např. zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví apod., za účelem plnění povinností v rámci smluvního vztahu s investorem, jakož i za účelem určení, výkonu nebo obhajoby případných právních nároků. Osobní údaje investorů budou nadále zpracovávány pouze z výše uvedených důvodů, a to po právními předpisy stanovenou dobu. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování těchto údajů, k němuž došlo před odvoláním dříve uděleného souhlasu.

S výjimkou případů stanovených právními předpisy, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas investora (viz čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – GDPR), správce zpracovává osobní údaje investorů výhradně s jejich dobrovolným souhlasem.

Investor je po ukončení veškerých smluvních vztahů se správcem oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a rodného čísla pro ty účely, které nevyplývají z právních předpisů. Odvolá-li investor souhlas se zpracováním svých osobních údajů, správce bude dále uchovávat pouze ty osobní údaje investora, které jsou nezbytné pro plnění povinností správce vyplývajících z právní předpisů.

Právo na výmaz

Investor je oprávněn požadovat také likvidaci svých osobních údajů, a to v případě, kdy má za to, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy. Investor je dále oprávněn požádat správce o výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, dále v případě, kdy byly zpracovány protiprávně, v případě, kdy investor odvolá svůj dříve udělený souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, a také v případě, kdy investor vznese námitky proti zpracování svých osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.

Uplatnění práv investora

Investor může uplatnit svá práva kontaktováním správce, a to prostřednictvím emailu office@premial.com  či prostřednictvím dopisu adresovaného do sídla správce Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1.

O vyřízení svého požadavku je investor informován ze strany správce bez zbytečného odkladu, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Jsou-li žádosti investora zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce účtovat investorovi poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Správce je oprávněn obrátit se svým podnětem také na orgán dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Nastavení souborů cookie
Níže si můžete vybrat, jaký druh cookies povolíte na tomto webu. Kliknutím na tlačítko „Uložit nastavení souborů cookie“ použijete svou volbu.

FunkčníNaše webové stránky používají funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky mohly fungovat.

AnalytickéNaše webové stránky používají analytické soubory cookie, aby bylo možné analyzovat naše webové stránky a optimalizovat je pro účely a.o. použitelnost.

Sociální médiaNáš web umísťuje soubory cookie sociálních médií, aby vám ukázal obsah třetích stran, jako je YouTube a FaceBook. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

ReklamníNáš web umísťuje reklamní soubory cookie, aby vám zobrazoval reklamy třetích stran na základě vašich zájmů. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

JinéNaše webové stránky umisťují soubory cookie třetích stran z jiných služeb třetích stran, které nejsou analytické, sociální sítě ani reklama.

WeePie Cookie Allow close popup modal icon